تابه‌حال ایستادن بچه آهو را دیده‌اید؟ اینکه چطور روی پاهای لرزانش می‌ایستد؟ اینکه چطور با تمام وجود تلاش می‌کند که بایستد؟ اینکه چندین و چند بار به زمین می‌خورد و دوباره تلاش می‌کند. علت این حجم از تلاش را می‌دانید؟ او مجبور است بایستد، بچه آهو اگر دقیقاً بعد از تولد نتواند روی پاهای خود راه برود گله او را رها می‌کند و می‌رود و او دیگر انگیزه‌ای برای ایستادن نخواهد داشت و تمام.

 

کتاب: انسان بعد از طوفان

نویسنده: حامد حجابی

دیدگاه خود را ثبت کنید